Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRańćun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Viškovački grad

Južno od Srednjeg Sela i Viškovaca na cesti Požega – Pleternica nalaze se ostaci velike utvrde na strmom i viskom (364 m n. v.) brijegu. Utvrda je prirodno dobro branjena pa joj je bio potreban jarak samo s južne strane. Ta velika utvrda ima ovalan tlocrt koji je produžen u smjeru sjever-jug, a masivna je kula (3 m debljine) pri-slonjena uz južni obrambeni zid. Visoka je kula dosta sačuvana, gotovo do visine od 20 m, a samo je na gor-njem dijelu otpala vanjska kamena obloga. Palas i stambeni trakt nalazili su se na zapadnom dijelu. Obram-beni je zid inače dosta sačuvan, a sve je građeno od lokalnog kamena lomljenca. Čini se da je u kasnijoj fazi utvrdi sa sjeverne strane prigra-đena pravokutna kula koja na prvom katu ima prozore s nišama. Utvrda je jedna od najbolje očuva-nih u požeškom kraju zbog dobroga kamena i solidne gradnje, ali i činje-nice što se nalazi izvan glavnih putova pa se ni Turci nisu njome koristili. Način građenja zidova podsjeća na one koji se susreću kod najstarijih romaničkih građevina, poput Okića ili Staroga grada pokraj Orahovice. O ovoj velikoj utvrdi ima vrlo malo podataka. Tek se zna da se 1400. spo-minje kao vlasništvo plemića Vrbov-skih, čije je sjedište bilo u Požeškim Sesvetama, ali o tome kada je nasta-la i zašto je napuštena zaista se ništa ne zna.

 

 

 

eRańćuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia